චීනය, නැන්සිගේ තායිවාන සංචාරයට එරෙහිව ප්‍රතිවිරෝධී පියවරන් රැසක් ගනී !

චීනය, නැන්සිගේ තායිවාන සංචාරයට එරෙහිව ප්‍රතිවිරෝධී පියවරන් රැසක් ගනී !

ඇමරිකානු කොංග්‍රස් මණ්ඩල කථානායිකා Nancy Pelosi චීනයේ බරපතල විරෝධය සහ දැඩි ස්ථාවරය නොතකා චීන තායිවානයේ සංචාරය කිරීමට එරෙහිව, චීන විදේශ අමාත්‍යංශය මතු දැක්වෙන ප්‍රතිවිරෝධී පියවර නිවේදනය කරයි. එම පියවරයන් මෙසේය.

චීන හා ඇමරිකානු හමුදා අණදෙන නිලධාරින් අතර සංනිවේදන අවලංගු කිරීම,
චීන ජාතිකාරක්ෂක අමාත්‍යංශය සහ ඇමරිකානු ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව අතර කාර්ය හමුව අවලංගු කිරීම,
චීන-ඇමරිකානු සමුද්‍රීය හමුදා ආරක්ෂක උපදේශන යාන්ත්‍රණ රැස්වීම අවලංගු කිරීම,
නීතිවිරෝධී සංක්‍රමණිකයන් ආපසු ගෙන්වා ගැනීම සම්බන්ධ චීන-ඇමරිකානු සහයෝගීතාව අත්හිටුවීම,
චීන-ඇමරිකානු අපරාධ අධිකරණ ආධාර සහයෝගීතාව අත්හිටුවීම,
අන්තර්ජාතික අපරාධ මර්දනය පිළිබඳ චීන-ඇමරිකානු සහයෝගීතාව අත්හිටුවීම,
මත්ද්‍රව්‍ය තහනම සම්බන්ධ චීන-ඇමරිකානු සහයෝගිතාව අත්හිටුවීම,
චීන-ඇමරිකානු දේශගුණික විපර්යාස සාකච්ඡා අත්හිටුවීම.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *