චරිත හේරත්ගේ කථාව

සමාජ මාධ්‍යය මගින් ගජරාමෙට චරිත හේරත්ව වීරයාගේ භුමිකාවට කැදවමින් සිටී.