චරිත හේරත්ගේ කථාව

සමාජ මාධ්‍යය මගින් ගජරාමෙට චරිත හේරත්ව වීරයාගේ භුමිකාවට කැදවමින් සිටී.

රනිල්ගේ පවර් එක !

ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වන අමෙරිකානු නියෝජිත ආයතනයේ ප්‍රධානී සමන්තා පවර්