ජාතික රූපවාහිනිය., සිරිසේන යටතට…

ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටත පවරා ගැනීමට අදාළ ගැසට් නිවේදනය අද(09) රාත්‍රීයේ නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව අද රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ජතික රූපවාහිනි සංස්ථාව ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය යටතට පවරාගෙන තිබේ.ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය තිබෙන්නේ ජනාධිපති සිරිසේන යටතේය.ඒ අනුව අද දින සිට ජනාධිපති සිරිසේන යටතේ ජනාධිපති සිරිසේනගේ ඕනෑ එපාකම් වෙනුවෙන් ජාතික රූපවාහිනීය යොදා ගැනීමට මූලික අඩිතාලම මෙම ගැසට් නිවේදනය මගින් සිදුවනු ඇති බවට සැකයක් නැත.

මෙම ගැසට් නිවේදනය මගින් තවත් දෙයක් පැහැදිලි වනු ඇත.ඒ ජනාධිපතිවරණයට සියල්ල සිදානම් බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »
%d bloggers like this: