අගමැති ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කරලා.. සරත් එන් සිල්වා.

විසුරුවා හැර ඇති ඇතැම් පළාත්සභා වල වසරකට වැඩි කාලයක් ගත වී ගියත් තවම මැතිවරණය පැවැත්වීමට හැකියාවක් ලැබි නැත්තේ සීමා නිර්ණය නිසාවෙනී.

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පළාත් සභා සීමා නිර්ණය සම්බන්ධයෙන් අදාළ කමිටු වාර්තාව වසරකට වැඩි කාලයක් තිස්සේ ජනාධිපතිවරයාට ඉදිරිපත් කර නොමැති නිසා අගමැතිවරයා එමගින් ආණ්ඩුකුම ව්‍යවස්ථාව බරපතල ලෙස උල්ලංඝනය කර ඇති බව හිටපු අගවිනිසුරු සරත් එන් සිල්වා මහතා පවසයි.

අගමැතිවරයා මෙම සීමා නිර්ණ වාර්තා ජනාධිපති සිරිසේන හට ලබා නොදිම නිසා ව්‍යවස්ථාවේ 48 වැනි වගන්තිය උල්ලංඝනය වන බවත් එමනිසා ජනාධිපතිවරයාට, අගමැතිවරයා ඉවත් කර නව අගමැතිවරයෙකු පත් කළ හැකි බව හිටපු අගවිනිසුරු සරත් එන් සිල්වා ප්‍රකාශ කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »
%d bloggers like this: